Mennyiség:
0 db
Fizetendő:
0 Ft
Megrendelés Kosár tartalma

Adatkezelési tájékoztató

A www.atbt.hu webáruház üzemeltetője:
AT Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Rövidített név: AT B.T. 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 17.
Adószám: 20824275-2-04 Cégjegyzék szám: 04-06-001872
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
adatnyilvántartási szám: NAIH-105059/2016. Letölthető erről a linkről. vagy a DOKUMENTUMOK menüpontból.
Telefon/Fax: 06/66/447-640
Mobil telefon: 06/70/389-0569, 06/70/363-3099 

A webáruházban csak önkéntes regisztráció után lehet vásárolni!

Az AT B.T. (továbbiakban mint adatkezelő) célja hogy a felhasználó adatait mindig a hatályos jogszabályoknak, kiemelt tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (GDPR. 2016. április 27.) megfelelően kezelje és erről tájékoztatassa a felhasználót. A webáruházon keresztül rendelést leadni csak regisztráció után lehet elküldeni cégünknek melynek alapfeltétele hogy a felhasználó elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót mely tartalmazza a személyes adatok felhasználására vonatkozó feltételeket is. A felhasználónak joga és lehetősége van az adatkezelő értesítése nélkül is a bármilyen adatmódosításokat végrehajtani illetve a regisztrációnál megadott adatait törölni a www.atbt.hu weboldalon mely oldal csak magyar nyelven érhető el.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat erről (NAIH) vagy erről (Dokumentumok GDPR) a linkről lehet letölteni.

Összefoglaló tájékoztató a Felhasználó részére a regisztrációnál megadott adatok törlésére és módosításra vonatkozóan.
a) a felhasználó véglegesen törölheti az összes regisztráláskor megadott adatokat a rendszerből az "ADATAIM TÖRLÉSE"
    menüpont használatával az adatkezelő előzetes tájékoztatása nélkül a weboldalra történt bejelentkezés után. 
b) a felhasználó az adatait önként adja meg a regisztrációnál és akaratával megegyezően egyértelműen hozzájárul, hogy az
    adatkezelő a hatályos törvények betartásával az adatkezelő felhasználhassa az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott
    célra és időpontig. Ezen szándékát az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató elolvasásával a regisztráció során egyértelműen,
    a feltételek elfogadását jelző négyzet bejelölésével jelzi az adatkezelőnek. Az adatkezelő nem rögzít semmilyen személyes
    adatot a felhasználó egyértelmű hozzájárulása nélkül! (Elfeledési jog.)
c) a Felhasználó kérheti az adatkezelőt az adatai törlésére az Elérhetőség menüpontban található elérhetőségek bármelyikén,
    illetve írásban is vagy személyesen. Ebben az esetben az adatkezelő a következő munkanapon, de legkésőbb 30 napon
    belül köteles a felhasználó adatait törölni.
d) az adatok törlése után se az adatkezelő se a felhasználó nem férhet hozzá a véglegesen törölt adatokhoz.
e) a hírlevélről a leiratkozást a felhasználó törölheti az adatkezelő belegyezése nélkül az ADATMÓDOSÍTÁS menüpontban
    bejelentkezés után, oly módon hogy a "Kér hírlevelet az aktuális akciókról e-mailben?:" mellől a jelölő pipát eltávolítja.
f) a hírlevélről a leiratkozást a Felhasználó kérheti az adatkezelőtől az Elérhetőség menüpontban található elérhetőségek
    bármelyikén, illetve írásban is vagy személyesen. Ebben az esetben az adatkezelő a következő munkanapon, de legkésőbb
    30 napon belül köteles a felhasználó adataiból törölni a hírlevél kérelmét.
g) az adatkezelő a regisztráció során az adatait addig nem törli amíg a Felhasználó nem kéri vagy önkéntesen nem törli az
    adatait. Ezzel a Felhasználó hozzájárul hogy a vásárlás befejezésekor az adatkezelő továbbra is tárolja a Felhasználó
    adatait így elkerülve, hogy a következő megrendeléskor újra kelljen regisztrálnia. A felhasználó ezt a szolgáltatást fenn 
    tartja, hogy a korábbi megrendeléseit visszakereshesse. A személyes adatok törlésével a korábbi rendelések is törlődnek.
h) az adatkezelő a weboldalon keresztül emailben beérkezett megrendeléseket a megrendelő személyes adataival együtt a 
    megrendelés teljesítésig tárolja és annak befejeztével, de legkésőbb 30 napon belül törli a levelező rendszeréből.
i)  az adatkezelő a regisztrációig mely a megrendelés leadásának az alapfeltétele, nem gyűjt és tárol semmilyen
    a látogató személyéhez köthető adatot.
j)  A felhasználó által önként megadott és a tárhelyen technikailag rögzített adatokhoz kizárólag adatkezelő és a felhasználó
    rendelkezik hozzáféréssel.
k) Nem törölhetők azok adatok az adatkezelő számlázó programjában, illetve a papír alapú számlából amelyeket a hatályos
    Számviteli és ÁFA törvény kötelezően előír megőrzésre a jogszabályokban meghatározott időpontig. Ezen korlátozás nem
    érinti a webáruházban meglévő adatokat, melyeket a felhasználó a önként az akaratával megegyezően megadott.
l)  Az adatkezelő a webáruházból online érkező megrendeléseket legkésőbb 30 napon belül törli a saját gépeiről, illetve a
    papírra kinyomtatott tartalmát fizikailag visszaállíthatatlanul megsemmisíti.

1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja és hatálya
    a) A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 
        előírásokat  amit az  adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
    b) Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe a
        következő jogszabályokat 
        Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
        2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
        összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
        2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
        2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
        2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú
        online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról továbbá a gazdasági reklámtevékenység
        alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
    c) Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra a szolgáltatókra és adatkezelésükre, amelyek a
        jelen Adatkezelési Tájékoztatón hivatkozott harmadik félnek átadott adatokat kezelhetik a hatályos törvények
        betartásával. Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt, az adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatókra a
        szolgáltatást végző harmadik személyre vonatkozó és adatkezelési tájékoztatójukban foglalt rendelkezések
        irányadók, és ezekért az adatkezelésekért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal. 
    d) Az adatkezelőnek a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket és
        eljárásokat úgy kell megválasztania és üzemeltetnie, hogy a felhasználó kezelt adatai
        - az arra feljogosított számára bármikor hozzáférhető, módosítható és törölhető legyen (rendelkezésre állás)
        - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  

2. Az adatvédelemért és adatbiztonságért felelő személy neve és beosztása:
    Az E-cégjegyzékben (honlap https://www.e-cegjegyzek.hu/) szereplő mindenkori ügyvezető mely az adószám alapján,
    illetve a cégjegyzékszám alapján lekérdezhetők a Tárolt cégkivonatban. Jelen esetben Csepregi László ügyvezető. 
    Az adatbiztonságért felelős személlyel az Elérhetőségeink menüpontban felsorolt telefonszámokon, emailben,
    levelezési címen vagy személyesen a telephelyünkön léphet kapcsolatba a felhasználó. A további adatkezelők nevét és
    beosztását a belső adatvédelmi szabályzat tartalmazza, mely a telephelyünkön található meg.
    Az adatkezelőnél a törvényes adatkezelést okleves Adatvédelmi Tisztviselő ellenőrzi és felügyeli.
    Adatvédelmi Tisztviselő: Gyebnár Marianna (oklevél szám: DPO-2018/483), kinek a mindenkori elérhetősége az 
    Elérhetőségeink menüpontban felsorolt telefonszámokon, emailben, levelezési címen vagy személyesen a telephelyünkön
    léphet kapcsolatba a felhasználó.

3. Az adatkezelés jogalapja
   
a) Az adatokat a felhasználó önként, saját akaratából adja meg a regisztrációnál az adatkezelőnek, mely szándékát az
        ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elolvasása után a felhasználási feltételeknél található négyzetet bejelöli.
        Ennek hiányában a regisztráció nem lehetséges és az adatkezelő használatába nem kerülhet személyes adat.
        A webáruházban csak önkéntes regisztráció után lehet vásárolni!
    b) Személyes adatot csak előre meghatározott célból kezelhet az adatkezelő, jelen esetben a webáruházban található
        termékek megrendelésének a teljesítéséhez, kiszállításához és a hatályos Számviteli törvény szerinti számla
        kiállításához szükséges adatokat tárolja. Továbbá az adatkezelő a felhasználó regisztrált email címére hírlevelet és
        tájékoztatást küldhet, amennyiben ezt a regisztrált felhasználó kifejezetten kéri és bejelöli a regisztrációnál.
        A felhasználó a hírlevél kérést az adatkezelő előzetes tájékoztatása nélkül is lemondhatja az Adatmódosítás
        menüpontban, olyan módon hogy a jelölést (pipát) eltávolítja a megfelelő mezőből. Ugyan ezt a lehetőséget
        a felhasználó kérheti az adatkezelőtől aki 24 órán belül, de legkésőbb 5 napon belül köteles a hírlevél listából
        eltávolítani a felhasználó email címét az adatkezelő email címlistájából.
    c) Az adatkezelő kötelessége hogy csak a feladat ellátásához feltétlenül szükséges adatokat fogadja el illetve kérje
        a felhasználótól figyelembe véve az adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elvét.
    d) Az adatkezelő adatkezelésnek meg kell felelnie a tisztesség követelményének (tisztesség elve) jogszerűnek kell
        lennie azaz megfelelő jogalappal kell rendelkeznie.
    e) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása
        alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 
    f) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel
        járna, és a személyes adat kezelése
        a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
        b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
           érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
    g) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni,
        akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét
        vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
        akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 
    h) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
        képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
     i) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek
        tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így
        különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
        továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
        tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
     j) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
        rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik
        személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
        jog korlátozásával arányban áll.
    k) Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért
        kizárólag az azt megadó személy felel.
     l) Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
        szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, illetve kezelt
        adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan
        hozzáférését, jogosulatlan felhasználását. Ezen kötelezettség teljesítésére az adatkezelő minden olyan harmadik felet
        felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. 
   m) Az adatkezelő harmadik országba nem továbbít semmilyen adatot a felhasználóról.

4. A regisztrációnál megadott adatok megnevezése és kérésének indoka és adatkezelés célja
    a) Az adatkezelő nyugtát nem, csak és kizárólag számlát állít ki a vevőnek mely tartalmilag és formailag megfelel
        hatályos jogszabályoknak megfelelően. Azon felhasználót aki ezen feltételt nem fogadja el, nem áll módunkban
        kiszolgálni és a regisztrációját az adataival együtt töröljük! A számla kibocsátásának alapvető szabályai
        A 2007. évi CXXVII. ÁFA törvényt erről a linkről vagy a Dokumentumok menüpontban erről a részről töltheti le.
        A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai
    b) A regisztrációnál kért adatok felsorolása és felhasználási célja
        - email cím: a felhasználó belépését biztosító első biztonsági adat melyen aktiválni tudja a regisztrációját, továbbá
          erre a címre küldjük a megrendelés visszaigazolását, illetve ha a felhasználó kifejezetten kérte, akkor a hírlevelet is.
          Téves email cím megadása esetén nem lehetséges a regisztráció a weboldalunkon!
        - Jelszó: a felhasználó által megadott jelszó mely a regisztrációnál megadott email címmel együtt lehetővé teszi
          a belépést a webáruházunkba. A jelszó 128 bites automatikus titkosításon keresztül tárolódik a szerveren mely
          megakadályozza annak visszafejtését. Ehhez az információhoz senki nem férhet hozzá és nem is látja.
        - Számlázási név, Irányítószám, Város, Utca, házszám Adószám: a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény értelmében
          a kiállított számlának kötelezően tartalmaznia kell ezeket az adatokat.
        - Ügyintéző: ügyintéző neve aki a megrendelést leadta és tudomása van a vásárlásról.
        - Ügyintéző adóazonosító jele: a szigorú számadású nyomtatványok, (nyugta, számla, számlatömb, illetve ezen
          nyomtatványok a törvény szerinti definíciói) vásárlásánál törvényi nyilvántartási kötelezettsége van az
          adatkezelőnek az átvevő itt megjelölt adatára. Ennek hiányában az adatkezelő megtagadja ezen termékek
          értékesítését!
        - Szállítási név, Irányítószám, Város, Utca, házszám, Ügyintéző neve: A termék kiszállításához elengedhetetlenül
          szükséges adatok. Amennyiben nem egyezik meg a számlázási névvel, címmel és ügyintézővel a tényleges
          adatokat kell megadni a megrendelt áru célba juttatásához. Ez általában a telephelyről történő megrendelés
          esetén történik amikor egy más címre, kirendeltségre kéri a felhasználó a kiszállítást.     
        - Elsődleges telefonszám, másodlagos telefonszám, fax szám: A kapcsolattartás szempontjából kötelező információ
          a megrendelés teljesítéséhez kapcsolatos pontosításokhoz.
        - Kér hírlevelet az aktuális akciókról e-mailben?: Válaszható pont a regisztrációnál, de nem kötelező. Ez adatot is
          bármikor módosíthatja a felhasználó az adatkezelő engedélye nélkül.
        - Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót: Amennyiben a
          felhasználó regisztrálni és vásárolni szándékozik ezt a pontot be kell jelölnie, ellenkező esetben nem tud a 
          webáruházunkba beregisztrálni illetve vásárolni.
        - A webáruházban rögzítésre kerül a regisztráció megtörténte után a következő tájékoztatás és a pontos időpont
          amikor a felhasználó önként kitöltötte a megfelelő és minimum a kötelezően megadott mezőket az adataival.
          "A regisztráció során (Év-hónap-nap óra:perc:másodperc-kor) elfogadásra kerültek az Általános Szerződési
          Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató".
    c) Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény,
        illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével
        egyidejűleg a személyes adatait haladéktalanul törölni, vagy bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség
        gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 

5. Az adatkezelő által kezelt további adatok köre
    a) Az adatkezelő a teljes körű kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (cookie-t) helyez el.
        A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott 
        szolgáltatások  biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A  cookie-t a Felhasználó képes törölni a saját
        számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának 
        tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott oldal működése nem teljes értékű.
    b) Az adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során a cookie-k és az IP cím alkalmazásával a következő
        személyes adatokat kezeli Google Analytics külső szolgáltatóval: demográfiai adatok valamint érdeklődési kör,
        információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
    c) A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének
        azon adatai melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a
        technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer
        a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a  belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
        A www.atbt.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a
        Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, melyeket ezen a linken ismerhet meg a felhasználó.
        https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
    d) A cookie-k törléséről és a számítógépének a gyorsítótár törléséről a felhasználó következő linken tájékozódhat
        https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

6. Az adatkezelés helye és azon szerződött cégek felsorolása melyeknek az adatokat az adatkezelő átadta.
    1) A felhasználó az önkéntes regisztrációval hozzájárul, hogy az adatkezelő a 6. pontban felsorolt harmadik feleknek az
        adatait továbbíthatja anélkül hogy erről külön nyilatkozzon és ezzel hozzájárul hogy a megrendelt árut, szolgáltatást
        az adatkezelő a hatályos törvények betartásával haladéktalanul teljesítse.
    2) Az adatokat webszerveren, illetve az adatkezelő telephelyén lévő számítógépein tárolja.
    3) A harmadik félnek átadott adatokat a következők kezelhetik a hatályos törvények betartásával.
        a) Az internetes adatbázis tárolását végző azaz a webszervert üzemeltető cég adatai
            IOBUSINESS Korlátolt Felelősségű Társaság
            2636 Tésa, Petőfi utca 16.
            adószám: 26254096-2-13
            Telefon: +36 1 7654321

        b) Csomagküldő cég mely a megrendelt árut a megrendelőhöz kiszállítja:
            SPRINTER Futárszolgálat Kft.
            1097 Budapest, Táblás utca 39.
            adószám: 12263840-2-43
            Adatmegőrzés időtartama: 45 nap. 
            
        c) A szolgáltató könyvelésért felelős külső vállalkozó
            KOSZTÁNÉ KÁRAI ÉVA
            5675 TELEKGERENDÁS RÁKÓCZI UTCA 15/3
            adószám: 64784508-1-24
    
        d) A szolgáltató könyvvizsgálatáért felelős és a társasági szerződésben megnevezett külső magán vállalkozó
            Hankó Andrásné
            5600 Békéscsaba, Kárpát utca 5
            adószám: 75415815224

    4) Az adatkezelő kijelenti, hogy a megadott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt módon és
        azoktól eltérő célokra nem használja fel.

7. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
    a) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
        Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és
        kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
    b) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
        elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.
    c) A felhasználó hozzájárul a regisztrációjával, hogy annak törléséig az adatait az adatkezelő addig tárolja amíg a
        felhasználó az adatait önként nem törli vagy kifejezetten kéri a az adatkezelőt az adatai törlésére.
    d) Az adatkezelő a személyes adatokat csak az Adatkezelési tájékoztatóban leírt és a felhasználó által megismert
        módon kezelheti, és attól nem térhet el.
    e) Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
        felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, és kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg
        lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
    f) Az adatgyűjtés célja: az adatkezelő biztosítja a weboldal teljes körű használatát, szolgáltatás nyújtására irányuló
       szerződés létrehozását, tartalmának meghatározását, módosítását, teljesítésének figyelemmel kísérését,
       az abból származó díjak számlázását, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítését, továbbá hírlevél
       küldés nyújtásának céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

8. A felhasználó jogai és érvényesítésük módja
    a) Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések 
        - Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
          kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
          könnyen hozzáférhető formában megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ
          esetében. Az információkat írásban 
vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.
          Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás 
is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 
        - 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
          belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
    b) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
        - 
Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok
          megszer­zésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, mely
          tartalmazza az Adatkezelési tájékoztató, az ÁSZF és regisztrációnál megtalálható adatokat és a személyes
          adatokkal kapcsolatos eljárások körét, hatályát és módját a hatályos adatvédelmi törvények szerint.
    c) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.
        - 
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a 
          következő információkat a felhasználónak aki megadta a harmadik fél személyes adatait. Például jelen esetben
          ha a megrendelő személye nem azonos az átvevő személyével. A felhasználónak tájékoztatni kell a harmadik személyt
          az adatkezelő elérhetőségeiről, az ÁSZF-ről, Adatkezelési tájékoztatóról és a tiltakozási jogáról. Ebben az esetben a
          felhasználót terhel minden további felelősség a megadott adatokkal kapcsolatban. Az adatkezelőt ugyan azok törlési
          és adatvédelmi kötelezettségek terhelik a harmadik személy adataival kapcsolatban mint a felhasználó adatait.
    d) A felhasználó hozzáférési joga 
        - 
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
          kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz
          és a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: adatkezelés célja, adatok köre, adattovábbításnál a harmadik fél
          megnevezései és elérhetőségei, adatok helyesbítésének, törlésének, korlátozásának, panaszkezelésének,
          tiltakozásának joga, illetve ezeknek a szervezeteknek az elérhetőségeiről.
    e) A helyesbítéshez való jog illetve a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
        - Ezen a felhasználóra vonatkozó kötelezettséget az "Összefoglaló tájékoztató a Felhasználó részére a regisztrációnál
          megadott adatok törlésére és módosításra vonatkozóan. rész a-i" pontja tartalmazza
    f) Az adatkezelés korlátozásához való jog.
        - A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet az adatkezelő 
          haladéktalanul végrehajt a felhasználó írásbeli utasítására és annak időtartamára.
    g) Az adathordozhatósághoz való jog
        - 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
          tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
          adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
          személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta.
    h) A tiltakozáshoz való jog
        - A tiltakozás és panaszhelyeinek megnevezései és elérhetőségei ahová a felhasználó fordulhat az Adatkezelési
          tájékoztatóban Jogorvoslat menüpontban felsorolt hatóságokhoz fordulhat. A felhasználó a tiltakozását és panaszát
          elsősorban az adatkezelő felé nyújtja be írásban vagy elektronikusan a következő a következő elérhetőségeken.
          AT B.T. 5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 17. Telefon: 66/447-640. e-mail cím: atbt@atbt.hu
          A panaszával és tiltakozásával az Adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megnevezett "Az adatvédelemért és
          adatbiztonságért felelő személy neve és beosztása:" személynek nyújthatja be.
        - 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
          EU 2016/679 RENDELETÉNEK 6. cikk (1)  bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az
          említett rendelkezéseken alapuló profilal­
kotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem
          kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
          indokolják,  amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy
          amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.
        - Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
          tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
          az a 
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. 
        - Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
          személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
        - 
Az adatkezelő a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap
          alatt megvizsgálni, és 
annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
          adatkezelő köteles az adatkezelést (beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is) megszüntetni és az
          adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik
          részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
          jog érvényesítése érdekében. 
        - 
Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen (annak közlésétől számított 30
          napon belül) e törvény szerint bírósághoz fordulhat. 

9. Az adatkezelő feladatai
        - Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
          szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
          szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése e
          rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén
          naprakésszé 
teszi. 
        - 
Ha az az adatkezelési tevékenység vonatkozásában arányos, az előző bekezdésben említett intézkedések részeként
          az adatkezelő megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz.
        - Az adatkezelő a felhasználó kérésére 
tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, elvégzi személyes adatainak
          helyesbítését, 
törli személyes adatait a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés kivételével, illetve a webáruház
          működését úgy alakítja ki hogy a felhasználó az ezen pontban felsorolt műveleteket önállóan elvégezhesse.
        - 
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt az Ügyfél kéri, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adat
          hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, 
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
          tárolásnak törvényben meghatározott 
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

10. Adatbiztonság, beépített és alapértelmezett adatvédelem
      a) Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
          hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
          valószí­nűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor,
          mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek
          célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az adatvédelmi
          követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés
          folyamatába.
      b) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés
          szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél
          szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük
          mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják,
          hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak
          hozzáfér­hetővé meghatározatlan számú személy számára. 
      c) Az adatkezelő olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
          megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
          - a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
            integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
          - fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az
            adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
          - az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának
            rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
          - a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő
            olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
            vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából
            vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
          - az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az
            adatfel­dolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek
            kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre
            uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 

11. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
      a) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
          hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Jogorvoslat 4.1 pontja alapján illetékes felügyeleti
          hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
          jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
          igazolására szolgáló indokokat is.
      b) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül
          bejelenti az adatkezelőnek.
      c) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket,
          annak hatásait és az orvoslására tett  intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság
          ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést. 

12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
      a) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
          szabad­ságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
      b) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és
          közölni kell legalább a 11. b és c pontjában említett informá­ciókat és intézkedéseket. 
      c) Az érintettet nem kell az (a) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
          - Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
            adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
          - Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az
            érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (a) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban
            valószínűsít­hetően nem valósul meg.

13. Magatartási kódex
      Az adatkezelő betartja a és alkalmazza az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi tájékoztatóban lévő előírásokat és a hatályos
      törvényekben 
előírt jogszabályokat, különös tekintettel a következőkre.
      a) tisztességes és átlátható adatkezelés; 
      b) az adatkezelők jogos érdekei meghatározott körülmények között; 
      c) az adatgyűjtés; 
      d) a nyilvánosság és az érintettek tájékoztatása
      e) az érintettek jogainak gyakorlása; 
      f) a gyermekek tájékoztatása és védelme, valamint a szülői felügyelet gyakorlójától származó hozzájárulás kikérése
      g) a 9. és a 10. pontban említett intézkedések és eljárások, valamint az adatkezelés biztonságát szolgáló intézkedések; 
      h) a felügyeleti hatóságok értesítése, valamint az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensekről; 
      i) a személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása; vagy 
      j) az adatkezelő és az érintettek között az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő vitás ügyek megoldására irányuló, nem
         bírósági útra tartozó eljárások és egyéb vitarendezési eljárások, az érintettek jogainak sérelme nélkül. 

14. Különleges adat kezelése
      a) Az adatkezelő azon felhasználót aki az Infotv szerint meghatározott különleges személyi adatot ad meg, azonnal és
          visszaállíthatatlanul töröljük a felhasználó adatait annak értesítése nélkül. Az adatkezelő nem gyűjt és nem is tárol
          a felhasználóról ilyen jellegű adatot.
      b) Különleges adat fogalma: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
          a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
          vonatkozó,
 az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

15. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink 
      a) Az adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak
          számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
          természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára, 
          helyére és 4. pont b. bekezdésben lévő ide vonatkozó adatokat.
      b) Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
          technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelőnek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell
          megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
          nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
          nyújtásához és a hatályos törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben
          az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
      c) Az adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása
          hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
          piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása
          alapján kezelhet.
      d) A felhasználónak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
          igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
      e) Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
          igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az adatkezelő mely adatkezelési célokból
          mely adatfajtákat kezel. 

16. Jogorvoslat:
      a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
          - a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, 
            vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
            adatkezelést törvény rendelte el;
          - a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
            kutatás céljára történik;
          - törvényben meghatározott egyéb esetben.
      b) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
          megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
          Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további
          adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
          alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
          továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
      c) Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől
          számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
      d) Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
          Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

17. Bírósági jogérvényesítés
      a) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás
          jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
      b) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
          tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
      c) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
          érdekében beavatkozhat.
      d) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására,
          törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
          figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
      e) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől
          számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott
          határidőn belül nem fordul bírósághoz.
      f)  A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát,
          ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
      g) Jogorvoslatért a következő bíróságra fordulhat panaszával.

    Békéscsabai Járásbíróság
    Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.
    Központi telefonszám: +36-66/321-211
    Telefax: +36-66/322-846
    E-mail cím: birosag@bcsaba.birosag.hu

18. Kártérítés és sérelemdíj
      a) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
          bizonyíthatóan másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
      b) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
          az érintett személyiségi jogát bizonyíthatóan megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
      c) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az
         érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó bizonyított sérelemdíjat is.
         Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
         bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
         ok idézte elő.
     d) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi
         jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)